Regulamin członkostwa i praw do lokali

R E G U L A M I N

przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „NASZ DOM” w Opocznie


Tekst jednolity regulaminu sporządzony z uwzględnieniem zmiany uchwalonej Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 25/12/2008 r. z dnia 27.11.2008 r.


   Regulamin został opracowany w oparciu o Ustawę z dnia 16.IX.1982 roku – Prawo Spółdzielcze tj. Dz.U. nr 119 poz. 1116 z 2003 r. z p.zm., Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych z dn. 15.12.2000 r. Dz. U. nr 4 poz. 27 z 2001 r. z p.zm. oraz w oparciu o Statut Spółdzielni.

 

SPIS TREŚCI

01. Członkostwo w Spółdzielni
02. Tryb i zasady przyjmowania w poczet członków Spółdzielni
03. Zasady ustalania kolejności zaspakajania potrzeb lokalowych członków i zamiana lokali
04. Zamiana lokali
05. Załącznik - regulamin przetargu na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego znajdującego się w zasobach Spółdzielni

 

I.  Członkostwo w Spółdzielni§ 1

Osoba fizyczna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, o ile spełnia jedno z następujących wymagań:

 1. małżonek jest członkiem Spółdzielni,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu przypadło jej po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnieni a małżeństwa,
 3. przypadło jej, wskutek śmierci małżonka, lokatorskie prawo do lokalu, przysługujące uprzednio obojgu małżonkom,
 4. jest małżonkiem, dzieckiem lub inną osobą bliską byłego członka Spółdzielni, jeżeli lokatorskie prawo do lokalu wygasło wskutek ustania członkostwa lub nie dokonania czynności określonych ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych lub statutem,
 5. nabyła własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu , umowy, licytacji i przetargu organizowanego przez Spółdzielnię,
 6. nabyła ekspektatywę prawa odrębnej własności,
 7. ubiega się o członkostwo w związku z zamianą lokalu mieszkalnego,
 8. oczekuje ustanowienia, na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią:
        a) spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
        b) prawa odrębnej własności, 9) przysługuje jej roszczenie o przyjęcie w poczet członków określone w art. 48 ustawy
        o spółdzielniach mieszkaniowych.
 9.  

§ 2

 • Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczona zdolność do czynności prawnych.
 • Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich.
 • Członkiem Spółdzielni może być osoba prawna, jednakże takiej osobie nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

   

  II.  Tryb i zasady przyjmowania w poczet członków Spółdzielni  § 3

  1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Spółdzielni jest złożenie deklaracji członkowskiej. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej i podpisana przez osobę ubiegającą się o członkostwo. Deklaracja powinna zawierać imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a w odniesieniu do osób prawnych – członków Spółdzielni ich nazwę i siedzibę, liczbę zadeklarowanych udziałów, stwierdzenie o jaki lokal, mieszkalny czy użytkowy ubiega się. Za osobę nie mającą zdolności do czynności prawnych lub o ograniczonej zdolności do takich czynności – deklaracje podpisuje jej ustawowy przedstawiciel.
  2. Organem spółdzielni właściwym do przyjmowania w poczet członków jest Zarząd Spółdzielni.
  3. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu lub osób do tego przez Zarząd upoważnionych z podaniem daty uchwały Zarządu o przyjęciu.
  4. Zarząd nie może odmówić przyjęcia w poczet członków osoby spełniającej warunki określone w § 1 i 3 niniejszego regulaminu.
  5. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni powinna być podjęta w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia deklaracji. O uchwale Zarząd powinien zawiadomić zainteresowaną osobę pisemnie w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały.
  6. W razie podjęcia przez Zarząd uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków w zawiadomieniu o podjętej uchwale, należy podać uzasadnienie uchwały oraz pouczenie o prawie wniesienie odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą w ciągu 3 m-cy od dnia wniesienia odwołania. O decyzji Rady Nadzorczej zainteresowany powinien być zawiadomiony w ciągu dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały wraz z jej uzasadnieniem. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

  § 4


     Liczba członków przyjmowanych do Spółdzielni, powinna odpowiadać liczbie lokali przewidzianych
  do budowy w wieloletnim programie inwestycyjnym Spółdzielni lub lokali z odzysku po podpisaniu stosownych umów, zgodnie z § 1 pkt. 8 niniejszego regulaminu.

  § 5

     Przyjęć w poczet członków dokonuje się w kolejności podpisywanych umów na budowę lokalu.

  § 6


     Spółdzielnia jest zobowiązana prowadzić rejestr umów z zachowaniem numeracji ciągłej cyfrowej.

  § 7


     Umowa określająca kolejność przydziału wygasa z chwilą przydziału mieszkania lub przeniesienia odrębnej własności.

  § 8

  1. Z osobą przyjętą do Spółdzielni, Spółdzielnia zawiera umowę zachowując numer umowy zawartej także z byłym członkiem.
  2. Z osobą, której w wyniku podziału majątku wspólnego przypadła ekspektatywa przydziału lokalu (prawo oczekiwania na przydział lokalu), Spółdzielnia – po przyjęciu jej w poczet członków zawiera umowę, nadając numer odpowiadający numerowi umowy zawartej z małżonkiem, który tę ekspektatywę utracił.

  III.  Zasady ustalania kolejności zaspakajania potrzeb lokalowych członków i zamiana lokali


  § 9

  1. Kolejność zaspokajania potrzeb lokalowych członków ustala się na podstawie dotychczas zawartych umów określających kolejność przydziału, w kolejności numerów tych umów, a następnie według daty przystąpienia do Spółdzielni.
  2. W kolejności ustalonej zgodnie z treścią ust. 1 członek ma prawo do uzyskania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu odzyskanego przez Spółdzielnię, o ile w wyznaczonym przez Zarząd terminie przystąpi do zawarcia umowy o ustanowienie tego prawa.
  3. W kolejności ustalonej zgodnie z treścią ust. 2 członek ma prawo do podpisania umowy o budowę lokalu w każdej nowej inwestycji realizowanej przez Spółdzielnię, o ile w wyznaczonym przez Zarząd terminie przystąpi do zawarcia umowy o budowę lokalu.
  4. Po wyczerpaniu ofert o możliwości zawarcia umów, Spółdzielnia przekłada te oferty innym osobom. Przyjęcie tych osób w poczet członków następuje w kolejności daty złożenia wniosków przez te osoby.

  § 10

  1. Odzyskany przez Spółdzielnię lokal mieszkalny wolny w sensie prawnym może być przez Spółdzielnię zadysponowany na rzecz członka Spółdzielni: 1) na warunkach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, jeśli mieszkanie było dotychczas
              zajmowane na warunkach lokatorskich, 2) na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, 3) na warunkach prawa odrębnej własności lokalu.
  2. Zawiadomienie członków o dysponowanym lokalu przez Spółdzielnię następuje przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
  3. Po wyczerpaniu ofert przedkładanych członkom, Spółdzielnia może do lokalu, o którym mowa w ust. 1 ustanowić tytuł prawny w drodze przetargu. Regulamin przetargowy na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa lub odrębnej własności stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

  IV.  Zamiana lokali  § 11

     Spółdzielnia na wniosek członka i w ramach istniejących możliwości może dokonać zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny. Zamiana ta polega na ustanowieniu prawa do innego mieszkania w zamian za postawienie do dyspozycji Spółdzielni mieszkania dotychczasowego.

  § 12

  1. Zamiana spółdzielczych lokali mieszkalnych może występować w następujących formach: 1) zamiana cywilna, 2) zamiana spółdzielcza.
  2. Zamiana cywilna występuje wyłącznie przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu (domu jednorodzinnego) oraz prawie odrębnej własności lokalu. Umowa zamiany lokali między zainteresowanymi osobami wymaga formy aktu notarialnego.

  § 13

  1. Zamiana Spółdzielcza, dokonywana w ramach Spółdzielni między jej członkami lub między członkiem Spółdzielni i osobą posiadającą lokal stanowiący własność innego podmiotu, uzależniona jest od zgody zarządu pod względem formalnym i merytorycznym.
  2. Spółdzielnia jest zobowiązana umożliwić członkom dokonanie zamiany lokali mieszkalnych, między sobą oraz osobami zajmującymi lokale.

  § 14

  >
  1. Zamiana lokali między członkiem Spółdzielni i członkiem innej spółdzielni mieszkaniowej wymaga zgody obu spółdzielni.
  2. Zamiana lokali między członkiem Spółdzielni i najemcą lokalu stanowiącego własność innego podmiotu (gminy) wymaga zgody Spółdzielni i zgody właściciela lokalu wynajętego.

  § 15

  Wnioski w sprawie zamiany powinny zawierać:
  1. wskazanie potrzeb uzasadniających zamianę,
  2. zrzeczenia się spółdzielczego prawa do zajmowanego lokalu pod warunkiem otrzymania i podpisania umowy o przydział spółdzielczego lokatorskiego prawa w drodze zamiany,
  3. zobowiązanie do uzupełnienia, bądź wniesienia wkładu w sposób określony przez Zarząd Spółdzielni.

  § 16

     Przy rozliczeniach w związku z zamianą mieszkań oraz przy określeniu zobowiązań finansowych z tego tytułu, stosuje się odpowiednie postanowienia regulaminu o wnoszeniu wkładów oraz ich rozliczanie.

  § 17


     Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 21/9/2008 w dniu 18.09.2008 i wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                      Sekretarz RN                Przewodniczący RN

                                                      Jan Jesionek                Andrzej Paradowski

  Załącznik
      do Regulaminu przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań


  <

  REGULAMIN PRZETARGU
  na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  lub  prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego znajdującego się w zasobach
  Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Nasz Dom” w Opocznie

  strong>I.  Postanowienia ogólne

  § 1

     Prawo pierwokupu mieszkania z odzysku po cenie oszacowania, mają członkowie oczekujący Spółdzielni.

  § 2

     Przetarg odbywa się w formie przetargu pisemnego, ofertowego i nieograniczonego.

  § 3

  1. Przedmiotem przetargu jest zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności do lokalu, będącego w zasobach Spółdzielni.
  2. Przetarg ma na celu wyłonienie osoby, która zaoferowała najwyższą kwotę w odniesieniu do ceny oszacowania, która to kwota jest ceną wywoławczą.
  3. Dla ważności przetargu wymagane jest zgłoszenie co najmniej dwóch ofert w pierwszym terminie.

  § 3

  1. Przed przystąpieniem do przetargu Spółdzielnia ustala wartość rynkową lokalu, która stanowi cenę wywoławczą, określoną przez rzeczoznawcę majątkowego.
  2. Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium, które wynosi 10 % ceny oszacowania w terminie wskazanym w ogłoszeniu prasowym.

  § 5

  Spółdzielnia zawiadamia o przetargu, poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni.

 • W ogłoszeniu o przetargu Spółdzielnia podaje co najmniej: - nazwę i siedzibę ogłaszającego przetarg, - informacje o położeniu mieszkania, - termin i miejsce składania ofert, - wartość rynkową lokalu , stanowiącą cenę wywołania, - termin i wysokość wadium, w jakim osoba przystępująca do przetargu winna wpłacić wadium, - zastrzeżenie, że przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyn, - informację, że wygrywający przetarg , remontu mieszkania dokonuje we własnym zakresie i na własny koszt, - informację dla członków oczekujących o prawie pierwokupu mieszkania po cenie oszacowania. W przypadku dwóch lub więcej zgłoszeń, brany jest pod uwagę numer członkowski tzn. najwcześniejszy.

   

  II. Wyniki przetargu

  § 6

  Przetarg prowadzi komisja przetargowa w składzie co najmniej 3 osób, powołana w formie zarządzenia przez Zarząd Spółdzielni.

 • Komisja ze swego grona wybiera Przewodniczącego.

   

  § 7


  Przetarg pisemny odbywa się w następujący sposób:
  1. Komisja przetargowa sprawdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu.

  2. Komisja dokonuje otwarcia ofert i sprawdzenia, czy oferenci złożyli wadium w ustalonej wysokości i terminie, oraz jakie zaoferowali kwoty za mieszkanie, sporządza protokół i przedstawia Zarządowi w celu zatwierdzenia.
  3. Niezwłocznie po wybraniu przez Komisję najkorzystniejszej oferty, Spółdzielnia zwraca wadium osobom, które przegrały przetarg.
  4. Osoba, której oferta została zatwierdzona przez Zarząd na podstawie protokołu komisji, winna uiścić zaoferowaną kwotę w terminie 30 dni od daty powiadomienia na konto Spółdzielni. W przypadku korzystania przez oferenta z kredytu, termin ten może być wydłużony, jednakże oferent zobowiązany jest w tym terminie wpłacić przynajmniej 30 % wartości mieszkania, którą ma zapłacić.
  5. Wpłacone przez wygrywającego przetarg wadium, zalicza się w poczet zaoferowanej kwoty.
  6. Osoba, która wygrała przetarg i odstąpiła od podpisania umowy traci wpłacone wadium w całości.
  7. Podpisanie umowy kupna – sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa, bądź prawa odrębnej własności w formie aktu notarialnego następuje z chwilą wpłacenia całej zaoferowanej kwoty. Koszty aktu ponosi kupujący.
  8. W przypadku złożonej jednej oferty lub braku ofert na pierwszym przetargu na dany lokal, Spółdzielnia ogłasza przetarg po raz drugi. Przetarg ogłoszony w drugim terminie jest ważny w przypadku zgłoszenia co najmniej jednej oferty. W przypadku braku ofert w drugim terminie Spółdzielnia będzie ponawiać procedurę przetargową co 2 miesiace.

  § 8

  Z obrad Komisji przetargowej sporządza się protokół, który zawiera szczegółowy opis podjętych czynności i który winien być podpisany przez wszystkich członków Komisji.

  § 9

  W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Regulaminu mają moc postanowienia Statutu Spółdzielni oraz ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych.

  § 10

     Niniejszy regulamin stanowi załącznik do Regulaminu przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 21/9/2008 z dnia 18.09.2008 r.


                                                    Sekretarz RN                Przewodniczący RN

                                                    Jan Jesionek                Andrzej Paradowski

Uchwały RN 2019

związane z działalnością
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 
„NASZ DOM” w Opocznie

Aby odczytać dokumenty trzeba mieć zainstalowany program Adobe Reader. Program można pobrać ze strony producenta:
ADOBE READER

 

Wykaz uchwał  RN

Uchwała nr 8/12/2019
Uchwała nr 7/12/2019
Uchwała nr 6/11/2019
Uchwała nr 5/9/2019
Uchwała nr 4/9/2019
Uchwała nr 3/5/2019
Uchwała nr 2/3/2019
Uchwała nr 1/1/2019

 

Uchwały RN 2020

związane z działalnością
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 
„NASZ DOM” w Opocznie

Aby odczytać dokumenty trzeba mieć zainstalowany program Adobe Reader. Program można pobrać ze strony producenta:
ADOBE READER

 

Wykaz uchwał  RN

Uchwała nr 11/11/2020
Uchwała nr 10/10/2020
Uchwała nr 9/8/2020
Uchwała nr 8/7/2020
Uchwała nr 7/7/2020
Uchwała nr 6/6/2020
Uchwała nr 5/4/2020
Uchwała nr 4/2/2020
Uchwała nr 3/2/2020
Uchwała nr 2/01/2020
Uchwała nr 1/1/2020

 Strona główna     |||    Kontakt