Regulamin Zarządu

                                                                        R E G U L A M I N

 

Zarządu  Spółdzielni  Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej

„Nasz Dom”  w Opocznie

 

Podstawa  prawna:

1.      Ustawa prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2003 Nr.188, poz.1848

z późn. zmianami)

2.      Ustawa o spółdzielniach  mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2003r.  Nr.119, poz.1116 z późniejszymi  zmianami)

3.      Statut  Spółdzielni

§ 1

1. Zarząd  Spółdzielni  Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Nasz

   Dom” w Opocznie zwany  dalej  Zarządem, kieruje  działalnością

   Spółdzielni reprezentując ją  na zewnątrz, oraz działa w jej imieniu w

   granicach ustalonych ustawą Prawo Spółdzielcze, Statutem  Spółdzielni,

   uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady  Nadzorczej.

 

§ 2

1. Zarząd  składa się z 3  osób.

   Członków  Zarządu, w tym  prezesa, jego zastępcę i członka  Zarządu

   wybiera Rada Nadzorcza.

2. Rada Nadzorcza określa  kryteria jakie powinien posiadać kandydat na

    członka  Zarządu oraz  tryb wyboru tj. przez  oddelegowanie, konkurs,

    rekrutację, rekomendację.

3. Członek Zarządu może  zostać odwołany z członka , przez Radę

     Nadzorczą. Odwołanie wymaga  pisemnego uzasadnienia.

4. Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni, Rada Nadzorcza

    nawiązuje stosunek pracy – w zależności od powierzonego stanowiska,

    na podstawie powołania albo umowy o prace , stosownie do wymogów

    Kodeksu pracy . Członek  Zarządu nie zatrudniony w Sp-ni  na umowę o

    pracę, pobiera dietę miesięczną, której wysokość  określa Rada

    Nadzorcza.

5. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających

    ze  stosunku pracy.

6. Rada Nadzorcza  uzupełnia  skład  Zarządu  najpóźniej w okresie sześciu

    miesięcy  od  dnia  odwołania  Członka  Zarządu.

§ 3

 

Do zakresu  działania  Zarządu  należy:

1)     podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet  członków

     Spółdzielni,

2)     zawieranie umów o realizację inwestycji w tym umów o budowę lokali mieszkalnych i użytkowych,

3)     zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,

4)     zawieranie  umów o ustanowienie  spółdzielczego własnościowego praw do lokalu,

5)     zawieranie umów o ustanowienie odrębnej  własności lokalu,

6)     zawieranie umów o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

7)     zawieranie umów o przeniesienie własności  lokalu,

8)     sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społecznej i oświatowo – kulturalnej,

9)     prowadzenie gospodarki Spółdzielni na podstawie uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,

10) zabezpieczenie  majątku Spółdzielni .

11) na bieżąco monitorowanie wpływów i wydatków w Sp-ni, a o występujących zagrożeniach informowanie Rady Nadzorczej z podaniem propozycji rozwiązania  problemu.

12) sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz

      przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,

13) udzielanie  pełnomocnictw,

14) zwoływanie  Walnego  Zgromadzenia,

15) zaciąganie  kredytów bankowych i innych zobowiązań do wysokości oznaczonej przez Walne Zgromadzenie.

16) współdziałanie z organizacjami spółdzielczymi   oraz innymi  organizacjami,

17) współpraca ze Związkami  Zawodowymi i prowadzenie  negocjacji w przypadku  zaistniałych sytuacji konfliktowych z pracownikami.

18) podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub  statucie dla

       innych organów  Spółdzielni.

19) podejmowanie decyzji za zgodą Rady Nadzorczej, dotyczących

       skutków finansowych, wynikających ze sporów zbiorowych i

       prowadzonych  negocjacji.

20) parafowanie wszelkich  projektów aktów normatywnych, informacji

      i spraw opracowywanych przez podległych pracowników,

21) Kontrola terminowości  załatwianych spraw przez podległych pracowników.

§ 4

 

1)     Zarząd  działa kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach.

Posiedzenia  Zarządu są zwoływane przez  prezesa  Zarządu a

w razie jego nieobecności – przez zastępcę  prezesa.

2)     Posiedzenia  Zarządu odbywają się w miarę potrzeby i są

     protokołowane.

3)     W sprawach pilnych lub  mniejszej wagi, podjęcie decyzji może

      nastąpić obiegowo, tj. podpisanie projektu  decyzji przez  co

      najmniej dwóch  członków  Zarządu, a protokół z tej decyzji winien

      być sporządzony na najbliższym posiedzeniu  Zarządu.

4)     Każdy z członków  Zarządu może wnieść do porządku obrad sprawę,   

która  jego zdaniem wymaga decyzji  Zarządu.

5)     Uchwały podejmowane przez  Zarząd zapadają zwykłą większością

Głosów w glosowaniu  jawnym , w przypadku  przy wyniku  głosowania  1: 1, decydujący głos ma Prezes  Zarządu.

6)     Członkowie  Zarządu nie mogą  brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich  dotyczących.

7)     W posiedzeniach  Zarządu mogą brać  udział z głosem  doradczym Przewodniczący Rady  Nadzorczej lub przedstawiciel upoważniony przez Radę Nadzorcza, oraz inne osoby  zaproszone.

8)      Zarząd  składa Radzie  Nadzorczej sprawozdania z  realizacji swoich  planów gospodarczych i innych planów, oraz z  wykonania  uchwał   Rady  Nadzorczej i  Walnego Zgromadzenia.

9)     członkowie  Zarządu nie mogą prowadzić działalności

          konkurencyjnej wobec Sp-ni.

  

§ 5

  Do  zakresu  czynności  Prezesa  Zarządu należy :

1)     Reprezentowanie  Spółdzielni wobec organów władzy i administracji

     państwowej oraz udzielenie upoważnienia do  reprezentowania

     Spółdzielni,  przez zastępcę  Prezesa Zarządu , członka  Zarządu, lub

     pracowników Spółdzielni.

2)     Kierowanie  pracą Zarządu  Spółdzielni a w szczególności:

a/  zwoływanie  posiedzeń  Zarządu,

b/  przewodniczenie w posiedzeniu Zarządu,

c/  zabezpieczenie materiałów  na posiedzenia Zarządu,

d/  przekazywanie do wykonania  ustaleń  Zarządu oraz kontrola

    terminowości ich wykonania,

e/  zabezpieczenie właściwego udokumentowania pracy  Zarządu.

3)     Współpraca z Radą  Nadzorczą i branie udziału w jej posiedzeniach

      po uzasadnienie , udziału innego członka  Zarządu i pracownika.

4)     Udział w miarę potrzeb w posiedzeniach Rady  Nadzorczej oraz Prezydium Rady  Nadzorczej.

5)     Składanie wobec  Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia  sprawozdań z pracy Zarządu i wymaganych  informacji.

6)     Współpraca  z Komisją Rewizyjną  Rady  Nadzorczej i inną komisja  powołaną przez Radę  Nadzorcza.

7)     Nadzór nad  bieżącą działalnością gospodarcza Sp-ni w zakresie:

a/   zabezpieczenie majątku  Spółdzielni

b/  tajemnicy państwowej i  służbowej,

c/  kierowania  działalnością gospodarczą Spółdzielni,

d/  pracą  komórek: finansowo-księgowej, samorządu i organizacji

    spraw  członkowsko-mieszkaniowych oraz spraw pracowniczych.

§ 6

 

   Do zakresu czynności Zastępcy   Prezesa  Zarządu  Spółdzielni należy:

1)     Kierowanie  pracą Zarządu Spółdzielni jak w  § 5 w czasie

     nieobecności Prezesa  Zarządu.

2)     Zastępowanie  Prezesa Zarządu w przypadkach koniecznych w

     zakresie współpracy z Radą  Nadzorcza.

3)     Przekazywanie  wniosków i postulatów na posiedzeniach  Zarządu.

4)     Współpraca z Komisją Rewizyjną Rady  Nadzorczej i inną  komisją powołaną przez Radę Nadzorczą.

5)     Nadzór nad  bieżącą działalnością Spółdzielni w zakresie administracji Gospodarki Zasobami  Mieszkaniowymi i inwestycji.

§ 7

 

Do  zakresu czynności Członka  Zarządu  ds. Ekonomicznych należy:

1.  Koordynowanie i nadzorowanie spraw  ekonomicznych Spółdzielni.

2.  Współpraca z Prezesem Zarządu oraz  z Zastępcą Prezesa ds.

     Technicznych w zakresie realizowanych  zadań.

3.  Uczestniczenie w posiedzeniach  Zarządu.

§ 8

 

   1. Oświadczenie  woli w imieniu  Spółdzielni składają przynajmniej

       dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek  Zarządu i osoba  przez 

       Zarząd do tego  upoważniona (pełnomocnik).

2.     Zarząd  może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie

   pełnomocnictwa do wykonania czynności prawnych, związanych z

   kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni, lub jej

   wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki a także

   pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub

   czynności  szczególnych.

§ 9

 1.  Niniejszy  Regulamin wchodzi  w życie  z dniem  uchwalenia

      zatwierdzony  Uchwałą  R N nr 10/4/2013 z dn. 24.04.2013r.  

2.     Traci  moc Regulamin  Zarządu, uchwalony przez  Radę  Nadzorczą

  Spółdzielni z dn. 26.03.2009r. Uchwała Nr 16/6/2009 z późniejszymi

  zmianami.

                  Sekretarz  R  N                Przewodniczący   R  N

                          

            Regina  Marczewska            Elżbieta  Różycka

 

 

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

R E G U L A M I N

Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 
„NASZ DOM” w Opocznie

 § 1

   Komisja Rewizyjna , zwana dalej komisją powołana jest przez Radę Nadzorczą na podstawie § 148 statutu Spółdzielni, dla sprawniejszego wykonywania zadań statutowych Rady Nadzorczej w zakresie nadzoru i kontroli całokształtu działalności Spółdzielni.

§ 2

   Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola wykonywania planów gospodarczo-finansowych i innych planów działalności Spółdzielni.
 2. Uczestniczenie w miarę potrzeb w opiniowaniu projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych Spółdzielni w zakresie rozliczeń finansowych z członkami oraz problematyki finansowej Spółdzielni.
 3. Opiniowanie projektów struktury organizacyjnej Spółdzielni oraz wniosków w sprawie liczby etatów.
 4. Uczestniczenie na wniosek Rady Nadzorczej w lustracji Spółdzielni oraz przeprowadzanie kontroli wykonywania zaleceń polustracyjnych.
 5. Kontrola prawidłowości przeprowadzanych inwentaryzacji majątku Spółdzielni oraz opiniowanie ich wyników.
 6. Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości oraz stanu zatrudnienia i funduszu płac.
 7. Wykonywanie innych prac zleconych przez Radę Nadzorczą z zakresu kompetencji Rady Nadzorczej określonych statutem i przepisami prawa spółdzielczego.
 8. Przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności w minionym roku.

§ 3

 1. Komisja składa się z 3 osób powołanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków na okres trwania kadencji Rady Nadzorczej.
 2. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada Nadzorcza.
 3. Komisja spośród swoich członków wybiera zastępcę przewodniczącego sekretarza.
 4. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, a w razie nieobecności zastępca.

§ 4

 1. Rada Nadzorcza może dokonać zmian w składzie Komisji.
 2. Przewodniczący Komisji może występować do Rady Nadzorczej o odwołanie członka Komisji, który nie uczestniczy w posiedzeniach Komisji lub nie bierze udziału w jej pracach.

§ 5

   Komisja może wnioskować do Rady Nadzorczej o powołanie biegłych lub osób posiadających wiedzę fachową dla zaciągnięcia opinii lub opracowania określonych zagadnień i problemów.

§ 6

 1. Komisja działa w oparciu o plan pracy zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
 2. Komisja odbywa swe posiedzenia w miarę potrzeb Spółdzielni.
 3. Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący, zawiadamiając członków Komisji co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia podając jego tematykę.
 4. Posiedzenia komisji odbywają się w obecności co najmniej połowy liczby członków Komisji.
 5. W przypadku organizowania posiedzenia Komisji poza obowiązującymi godzinami pracy w Spółdzielni, przewodniczący Komisji winien powiadomić Zarząd Spółdzielni co najmniej 3 dni wcześniej, celem przygotowania pomieszczenia oraz zabezpieczenia obsługi posiedzenia.

§ 7

 1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji, biorący udział w posiedzeniu.
 2. Sprawozdania i wnioski Komisji przedkłada do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej przewodniczący Komisji lub jego zastępca.
 3. Wnioski Komisji mają charakter pomocniczy i opiniodawczy dla Rady Nadzorczej.

§ 8

   W celu wykonania swoich zadań, Komisja może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

§ 9

 1. Obsługę Komisji zapewnia Zarząd Spółdzielni.<
 2. Dokumenty związane z działalnością Komisji przechowuje Zarząd spółdzielni wraz z dokumentami Rady Nadzorczej.

§ 10

   Regulamin niniejszy zatwierdzony został na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 18.09.2008 r. uchwałą RN nr 22/9/2008 i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.


                                                    Sekretarz RN                Przewodniczący RN

                                                    Jan Jesionek                Andrzej Paradowski

 

 

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 
„NASZ DOM” w Opocznie

Aby odczytać dokumenty trzeba mieć zainstalowany program Adobe Reader. Program można pobrać ze strony producenta: ADOBE READER

 

201707: Regulamin RN.

 Strona główna     |||    Kontakt