Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

R E G U L A M I N

Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 
„NASZ DOM” w Opocznie

 § 1

   Komisja Rewizyjna , zwana dalej komisją powołana jest przez Radę Nadzorczą na podstawie § 148 statutu Spółdzielni, dla sprawniejszego wykonywania zadań statutowych Rady Nadzorczej w zakresie nadzoru i kontroli całokształtu działalności Spółdzielni.

§ 2

   Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola wykonywania planów gospodarczo-finansowych i innych planów działalności Spółdzielni.
 2. Uczestniczenie w miarę potrzeb w opiniowaniu projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych Spółdzielni w zakresie rozliczeń finansowych z członkami oraz problematyki finansowej Spółdzielni.
 3. Opiniowanie projektów struktury organizacyjnej Spółdzielni oraz wniosków w sprawie liczby etatów.
 4. Uczestniczenie na wniosek Rady Nadzorczej w lustracji Spółdzielni oraz przeprowadzanie kontroli wykonywania zaleceń polustracyjnych.
 5. Kontrola prawidłowości przeprowadzanych inwentaryzacji majątku Spółdzielni oraz opiniowanie ich wyników.
 6. Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości oraz stanu zatrudnienia i funduszu płac.
 7. Wykonywanie innych prac zleconych przez Radę Nadzorczą z zakresu kompetencji Rady Nadzorczej określonych statutem i przepisami prawa spółdzielczego.
 8. Przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności w minionym roku.

§ 3

 1. Komisja składa się z 3 osób powołanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków na okres trwania kadencji Rady Nadzorczej.
 2. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada Nadzorcza.
 3. Komisja spośród swoich członków wybiera zastępcę przewodniczącego sekretarza.
 4. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, a w razie nieobecności zastępca.

§ 4

 1. Rada Nadzorcza może dokonać zmian w składzie Komisji.
 2. Przewodniczący Komisji może występować do Rady Nadzorczej o odwołanie członka Komisji, który nie uczestniczy w posiedzeniach Komisji lub nie bierze udziału w jej pracach.

§ 5

   Komisja może wnioskować do Rady Nadzorczej o powołanie biegłych lub osób posiadających wiedzę fachową dla zaciągnięcia opinii lub opracowania określonych zagadnień i problemów.

§ 6

 1. Komisja działa w oparciu o plan pracy zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
 2. Komisja odbywa swe posiedzenia w miarę potrzeb Spółdzielni.
 3. Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący, zawiadamiając członków Komisji co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia podając jego tematykę.
 4. Posiedzenia komisji odbywają się w obecności co najmniej połowy liczby członków Komisji.
 5. W przypadku organizowania posiedzenia Komisji poza obowiązującymi godzinami pracy w Spółdzielni, przewodniczący Komisji winien powiadomić Zarząd Spółdzielni co najmniej 3 dni wcześniej, celem przygotowania pomieszczenia oraz zabezpieczenia obsługi posiedzenia.

§ 7

 1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji, biorący udział w posiedzeniu.
 2. Sprawozdania i wnioski Komisji przedkłada do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej przewodniczący Komisji lub jego zastępca.
 3. Wnioski Komisji mają charakter pomocniczy i opiniodawczy dla Rady Nadzorczej.

§ 8

   W celu wykonania swoich zadań, Komisja może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

§ 9

 1. Obsługę Komisji zapewnia Zarząd Spółdzielni.<
 2. Dokumenty związane z działalnością Komisji przechowuje Zarząd spółdzielni wraz z dokumentami Rady Nadzorczej.

§ 10

   Regulamin niniejszy zatwierdzony został na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 18.09.2008 r. uchwałą RN nr 22/9/2008 i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.


                                                    Sekretarz RN                Przewodniczący RN

                                                    Jan Jesionek                Andrzej Paradowski

 

 Strona główna     |||    Kontakt