Regulamin rozliczania kosztów

PODSTAWA PRAWNA

  1. Regulamin został opracowany w oparciu o Statut Spółdzielni § (106-118).
  2. Ustalenia powyższego regulaminu dotyczą wyłącznie zasobów będących własnością Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „NASZ DOM” w Opocznie.

SPIS TREŚCI

01. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi
02. Zasady rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi
03. Ustalenie opłat za używanie lokali
04. Fundusz remontowy dla całej Spółdzielni
05. Obowiązki spółdzielni
06. Upusty w opłatach za używanie lokali i odszkodowania
07. Wyłączenia

 

I. KOSZTY GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

                                                                                        § 1

   Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują:
   1. Koszty zarządu- są składnikiem kosztów eksploatacji,
   2. Koszty obsługi eksploatacyjnej,
   3. Odpisy na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych,
   4. Dostawę wody i odprowadzenie ścieków,
   5. Dostawę energii cieplnej.
   6. Wywóz nieczystości stałych,
   7. Utrzymanie domofonów,
   8. Podatek od nieruchomości (nie dotyczy właścicieli lokali)
   9. Koszty utrzymania nieruchomości przeznaczonych do wspólnego korzystania przez osoby
       zamieszkałe w określonych budynkach lub osiedlach z których korzysta dana nieruchomość
       lub grupa nieruchomości jak: (place zabaw, drogi osiedlowe, chodniki, wspólne węzły grupowe itp.)
 10. Koszty dostawy energii elektrycznej do nieruchomości na obsługę pomieszczeń wspólnego użytku,
       koszty oświetlenia ulicznego oraz koszty zużycia energii w węźle cieplnym.
 11. Koszty nasadzeń oraz konserwacji zieleni w nieruchomości wspólnej.
 12. Koszty obsługi zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów.
 13. Koszty ubezpieczeń majątkowych
 14. Opłaty za wieczyste użytkowanie terenów,
 15. Inne wydatki.
 

 II. ZASADY ROZLICZENIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

                                                                                       § 2

   1. Niniejszy regulamin nie obejmuje rozliczenia kosztów:
       a/ kosztów zarządu,
       b/ dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody
           użytkowej,
       c/ dostawy wody i odprowadzenia ścieków.
   2. Rozliczenie w/w kosztów jest tematem oddzielnych opracowań.

                                                                                         § 3

   1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi określone w §1 są ewidencjonowane i rozliczane
       odrębnie dla każdej nieruchomości.

                                                                                         § 4

   1. Podstawą do dokonania użytkownikom lokali naliczeń z tytułu kosztów gospodarki zasobami
       mieszkaniowymi o których mowa w §1 są ustalenia rocznych planów gospodarczo-finansowych
       Spółdzielni zatwierdzone przez Radę Nadzorczą oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
       1.1. Obliczenie kosztów:
               a) średni roczny koszt eksploatacji 1m2 danej nieruchomości oblicza się przez podzielenie
                   ogólnej kwoty wydatków " Planu gospodarczego" przez całkowitą powierzchnię użytkową
                   lokali wraz z powierzchnia lokali przynależnych danej nieruchomości wg wzoru:

                                                                        Keps = Kpg / (Puż.+ p.p)

                   gdzie:

                   Keps -średni roczny koszt eksploatacji w zł/m2
                   Kpg - Koszty wg planu gospodarczego
                   Puż. - powierzchnia użytkowa lokali w nieruchomości
                   p.p. - powierzchnia lokali przynależnych (garaże)

               b) średni roczny koszt funduszu remontowego 1m2 danej nieruchomości oblicza się
                   przez podzielenie ogólnej kwoty wydatków " Planu Remontów" przez całkowitą powierzchnię
                   użytkową lokali wraz z powierzchnią lokali przynależnych wg wzoru:

                                                                        Kfr = Kpr / (Puż. + p.p)

                   gdzie:

                   Kfr -średni roczny koszt funduszu remontowego w zł/m2
                   Kpr - Koszty wg planu remontów
                   Puż - powierzchnia użytkowa lokali w nieruchomości
                   p.p. - powierzchnia lokali przynależnych (garaże)

               c) decyzje o zmianie stawek opłat za użytkowanie lokali podejmuje Rada Nadzorcza,
               d) okresem rozliczeniowym kosztów i wpływów jest okres od 01 stycznia do 31 grudnia
                   danego roku.
   2.Jeżeli po uchwaleniu planu gospodarczo-finansowego nastąpią zmiany w wydatkach gospodarki
       zasobami mieszkaniowymi, to dopuszczalna jest korekta ustaleń planu oraz opłat za użytkowanie
       lokali.
   3.Różnica między rzeczywistymi kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi
       w danym roku zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym,
       (nie dotyczy rozliczeń energii cieplnej, oraz kosztów dostawy wody i odbioru ścieków, wywozu
       nieczystości).

                                                                                         § 5

   Fizycznymi jednostkami rozliczeniowymi kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi są:
   - "m2" powierzchni użytkowej lokalu, powierzchnia lokali przynależnych do rozliczenia kosztów
     eksploatacji i remontów,
   - "liczba osób zamieszkałych w lokalu" do rozliczenia kosztów zużycia ciepłej i zimnej wody
     (brak wodomierzy zimnej i ciepłej wody w lokalu), wywóz nieczystości,
   - "m3" do rozliczenia kosztów zużycia ciepłej i zimnej wody - (lokale wyposażone w wodomierze
     zimnej i ciepłej wody),
   - "lokal" - mieszkalny lub użytkowy do rozliczenia kosztów naprawy domofonów, instalacji TV,
     legalizacji - wymiany wodomierzy itp.

                                                                                         § 6

   1. Powierzchnią użytkową lokalu mieszkalnego lub użytkowego jest powierzchnia wszystkich
       pomieszczeń znajdujących się w lokalu bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania
       jak: pokoje, kuchnie, przedpokoje, łazienki, ubikacje itp, które służą mieszkalnym lub gospodarczym
       celom użytkownika, których wysokość jest nie mniejsza niż 220cm.
       Jeżeli wysokość pomieszczenia lub jego część wynosi 140cm do 220cm, to do powierzchni
       użytkowej lokalu mieszkalnego lub użytkowego wlicza się 50% powierzchni tego pomieszczenia
       lub jego części.
       Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i użytkowego zalicza się również powierzchnię
       zajętą przez meble wbudowane i obudowane.
       Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub użytkowego nie wlicza się: balkonów, loggii,
       antresol, pralni, suszarni, strychów, oraz tej części powierzchni w pomieszczeniach o sufitach
       nierównoległych do podłogi , której wysokość od podłogi do sufitu wynosi mniej niż 140cm.
   2. Powierzchnia pomieszczeń przynależnych jest to powierzchnia pomieszczeń przypisanych
       do danego lokalu.

                                                                                         § 7

   1. W stosunku do lokali użytkowych obciążenie kosztami eksploatacji może być wyższe
       niż wynikające z ich powierzchni użytkowej, jeśli sposób korzystania z tych lokali dodatkowo
       zwiększa koszty eksploatacji. Wielkość tego zwiększenia określa Rada Nadzorcza Spółdzielni
       w oparciu o plany gospodarczo - finansowe dla lokali użytkowych.
   2. Można zróżnicować obciążenia poszczególnych lokali z tytułu nierównorzędnych walorów
       użytkowych i atrakcyjnych.
   3. Dla lokali mieszkalnych niepełnowartościowych (lokale na poddaszu przy ul. Spacerowej 12 i 14)
       obniża się opłatę eksploatacyjną o 25%.

                                                                                         § 8

   1. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej
       eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali
       proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej. W takim samym stosunku właściciele
       lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części
       nie znajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach.
       Rada Nadzorcza może - na wniosek większości właścicieli w budynku lub budynkach położonych
       w obrębie nieruchomości wspólnej - ustalić zwiększenie obciążenia z tego tytułu właścicieli lokali
       użytkowych, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali.
   2. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni przeznacza się
       na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie
       obciążającym członków.
       Zasady ustalania udziału członków w pożytkach z działalności gospodarczej Spółdzielni
       oraz sposób wykorzystania tych pożytków określa Rada Nadzorcza.

                                                                                         § 9

   1. Rozliczanie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w których jest ustanowiona
       odrębna własność lokali.

       1.1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują wszystkie koszty o których mowa
               w §1pkt. 1-15.
       1.2. Ponoszone przez Spółdzielnię koszty eksploatacji są ewidencjonowane odrębnie
               dla poszczególnych nieruchomości. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie odrębnie
               niektórych kosztów na poszczególne nieruchomości, poniesione przez Spółdzielnię koszty są
               rozliczane na poszczególne nieruchomości proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej
               (np. wywóz nieczystości stałych, place zabaw, drogi osiedlowe, chodniki, wspólne węzły
               grupowe, oświetlenie uliczne itp.).
       1.3. Po rozliczeniu wyniku finansowego za dany rok sporządza się dla każdej nieruchomości
               rozliczenie obejmujące:
               1/ kwotę przypisanych zaliczek na eksploatację danej nieruchomości,
               2/ kwotę poniesionych przez Spółdzielnię wydatków na eksploatację danej nieruchomości,
               3/ różnica między wpłaconymi środkami a wydatkami zwiększa odpowiednio koszty
                   eksploatacji w roku następnym.
       1.4. Lokale stanowiące wyodrębnioną własność są obciążone taką częścią kosztów eksploatacji
               danej nieruchomości, jaki jest ich udział w nieruchomości wspólnej.
       1.5. Po rozliczeniu wyniku finansowego za dany rok dla każdego lokalu stanowiącego
               wyodrębnioną własność sporządza się rozliczenie obejmujące:
               1/ kwotę wpłaconych zaliczek na koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi danej
                   nieruchomości,
               2/ kwotę przypadających kosztów na dany lokal danej nieruchomości,
               3/ różnica między wpłaconymi zaliczkami a wydatkami zwiększa odpowiednio koszty
                   eksploatacji w roku następnym

                                                                                         § 10

   2. Odpisy na fundusz remontowy danej nieruchomości.
       1. Określone przez Radę Nadzorczą stawki odpisów są ustalane w oparciu o plan gospodarczo -
           finansowy funduszu remontowego.
       2. Jeśli lokal stanowi wyodrębniona własność, to jego właściciel jest zobowiązany do:
           2.1. Wnoszenia opłat zaliczkowych na fundusz remontowy danej nieruchomości według stawek
                  zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.
           2.2. W przypadku, gdy właściciel odrębnej nieruchomości lokalowej odmówi wnoszenia opłat
                  na fundusz remontowy, Spółdzielnia występuje na drogę sądową celem ściągnięcia
                  należności.
       3. Stawka funduszu remontowego może być ustalona w wysokości większej od planowanych
           kosztów remontów w przypadku planowanych w przyszłości remontów i zbierania na ten cel
           środków finansowych.
       4. W ramach ustalonych stawek odpisów na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych mogą
           być wyodrębnione środki na zadania specjalne (np. termomodernizację, itp.).
       5. Po rozliczeniu wyniku finansowego za dany rok sporządza się dla każdej nieruchomości
           rozliczenie obejmujące:
           1/ kwotę przypisanych zaliczek na fundusz remontowy danej nieruchomości,
           2/ kwotę poniesionych przez Spółdzielnię wydatków na remonty danej nieruchomości,
           3/ różnica między wpłaconymi środkami a wydatkami zwiększa odpowiednio koszty eksploatacji
               w roku następnym.
       6. Po rozliczeniu wyniku finansowego za dany rok sporządza się dla każdej nieruchomości
           rozliczenie obejmujące:
           1/ kwotę przypisanych zaliczek na eksploatację danej nieruchomości,
           2/ kwotę poniesionych przez Spółdzielnię wydatków na eksploatację danej nieruchomości,
           3/ różnica między wpłaconymi środkami a wydatkami zwiększa odpowiednio koszty eksploatacji
               w roku następnym
       7. Po rozliczeniu wyniku finansowego za dany rok dla każdego lokalu stanowiącego wyodrębnioną
           własność sporządza się rozliczenie obejmujące:
           1/ kwotę wpłaconych(przypisanych) środków na fundusz remontowy danej nieruchomości,
           2/ kwotę wydatków z funduszu remontowego danej nieruchomości,
           3/ różnica między wpłaconymi środkami a wydatkami zwiększa odpowiednio koszty funduszu
               remontowego w roku następnym.

                                                                                         § 11

   3. Koszty wywozu nieczystości stałych.
       1.Koszty wywozu nieczystości stałych obejmują wydatki Spółdzielni związane z opłatami
           za dzierżawę pojemników do składowania nieczystości oraz za wywóz tych nieczystości,
           uiszczanymi przez Spółdzielnię na rzecz usługodawców zewnętrznych.
       2. Koszty wywozu nieczystości stałych są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdej
           nieruchomości wg zasad z §9 pkt.1.2.
           Zaliczkę jak i rozliczenie tych kosztów na poszczególne lokale dokonuje się proporcjonalnie
           do liczby osób zameldowanych w poszczególnych lokalach.
       3. W stosunku do lokali użytkowych obciążenie kosztami wywozu nieczystości stałych w przeliczeniu
           na fizyczną jednostkę rozliczeniową może być wyższe niż dla lokali mieszkalnych, jeśli sposób
           korzystania z tych lokali powoduje zwiększone koszty wywozu tych nieczystości. Wielkość tego
           zwiększenia określa Rada Nadzorcza spółdzielni.
       4. Po rozliczeniu wyniku finansowego za dany rok sporządza się dla każdej nieruchomości
           rozliczenie obejmujące:
           1/ kwotę wpłaconych zaliczek,
           2/ kwotę poniesionych przez Spółdzielnię wydatków na wywóz nieczystości danej nieruchomości,
           3/ rozliczenie różnicy między kwotą wpłaconych zaliczek a faktycznie poniesionymi kosztami,
               rozlicza się stosunkowo do ilości osób zamieszkałych w danej nieruchomości w rozliczeniu
               z czynszem bieżącym.
       5. Po rozliczeniu wyniku finansowego za dany rok dla każdego lokalu stanowiącego odrębną
           własność sporządza się rozliczenie obejmujące:
           1/ kwotę wpłaconych zaliczek przez właściciela na wywóz nieczystości stałych,
           2/ kwotę przypadających na dany lokal kosztów wywozu nieczystości,
           3/ rozliczenie różnicy między kwotą wpłaconych zaliczek a faktycznie poniesionymi kosztami,
               rozlicza się stosunkowo do ilości osób zamieszkałych w danej nieruchomości w rozliczeniu
               z czynszem bieżącym

                                                                                         § 12

   4. Koszty utrzymania domofonów.
       1. Koszty utrzymania domofonów są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla poszczególnych
           nieruchomości, oblicza się je według faktur dostawcy usług i przelicza na ilość lokali
           w nieruchomości.
       2. Zaliczkę jak i rozliczenie tych kosztów na poszczególne lokale dokonuje się jednolicie,
           niezależnie od charakteru lokalu.
       3. Po rozliczeniu wyniku finansowego za dany rok sporządza się dla każdej nieruchomości
           rozliczenie obejmujące:
           1/ kwotę wpłaconych zaliczek,
           2/ kwotę poniesionych przez Spółdzielnię wydatków na naprawę domofonów danej
               nieruchomości,
           3/ różnica między wpłaconymi środkami a wydatkami zwiększa odpowiednio koszty utrzymania
               domofonów w roku następnym.
       4. Po rozliczeniu wyniku finansowego za dany rok dla każdego lokalu stanowiącego wyodrębnioną
           własność sporządza się rozliczenie obejmujące:
           1/ kwotę wpłaconych zaliczek przez właściciela lokalu,
           2/ kwotę poniesionych przez Spółdzielnię wydatków na naprawę domofonów danej
               nieruchomości,
           3/ różnica między wpłaconymi środkami a wydatkami zwiększa odpowiednio koszty utrzymania
               domofonów w roku następnym.

                                                                                         § 13

   Do zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów, o których mowa w § 1 pkt.12, zalicza się
w szczególności:
   1. Spłaty kredytów zaciągniętych przez Spółdzielnię wraz z odsetkami.
   2. Mogące wystąpić odsetki ustawowe i podatkowe.
   3. Udzielone poręczenia i gwarancje.
   4. Zobowiązania budżetowe (cofnięte dotacje itp.).
   5. Poniesione przez Spółdzielnię nakłady remontowe i modernizacyjne, nie wniesione przez członków
       i najemców.

                                                                                         § 14

   5. Utrzymanie nieruchomości przeznaczonych do wspólnego korzystania przez kilka
       budynków.

       1. Wyodrębnia się i oddzielnie ewidencjonuje koszty utrzymania nieruchomości Spółdzielni
           określone w art. 40 ustawy z 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
           Do kosztów utrzymania tych nieruchomości zalicza się związane z nimi wydatki Spółdzielni,
           określone rodzajowo w § 1 pkt. 1-15.
       2. Rada Nadzorcza Spółdzielni dokonuje corocznie ustalenia kosztów utrzymania nieruchomości
           wymienionych w ust. 1 na:
           a/ koszty obciążające nieruchomości, w których są ustanowione tytuły prawne do lokali,
           b/ koszty obciążające inne rodzaje działalności Spółdzielni.
       3. Koszty wymienione w ust. 2 pkt. a są rozliczane na poszczególne lokale, proporcjonalnie
           do powierzchni użytkowej lokali.

                                                                                         § 15

   6. Wnoszenie opłat.
       1. Opłaty właściciel lokalu obowiązany jest wnosić co miesiąc do 30 dnia miesiąca - liczy się
           uznanie konta bankowego Spółdzielni. W przypadku niedotrzymania tego terminu
           przez właściciela lokalu Spółdzielnia będzie naliczać ustawowe odsetki za zwłokę.
       2. Kwestionowanie wysokości zaliczek nie zwalnia właściciela z obowiązku wnoszenia opłat
           w zmiennej wysokości.
       3. Dokonywanie przez właściciela lokalu zmian w układzie instalacji technicznych, wymaga zgody
           Spółdzielni, natomiast zmiany elementów konstrukcyjnych budynku a także wystroju
           zewnętrznego budynku wymagają zgody nadzoru budowlanego oraz Spółdzielni.
       4. Właścicielowi lokalu będącemu członkiem Spółdzielni przysługuje prawo do pożytków
           z nieruchomości wspólnej i pożytków z majątku Spółdzielni.
       5. Z chwilą rezygnacji z członka w Spółdzielni właściciel lokalu traci prawo do pożytków z majątku
           Spółdzielni.
       6. W przypadku rezygnacji właściciela lokalu z członka w Spółdzielni, Spółdzielnia nie może
           obciążać właściciela lokalu kosztami związanymi z działalnością społeczną, oświatową
           i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię.

III.  USTALENIE OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI


                                                                                         § 16

   1. Koszty zarządu - opłaty i zakres określa regulamin, o którym mowa w §1 pkt.1, koszty te stanowią
       jeden ze składników eksploatacji.
   2. Koszt eksploatacji zasobów, o których mowa w § 1 pkt.2.
   3. Koszty usług komunalnych świadczonych przez Spółdzielnię:
       3.1. Zaliczkową opłatę na dostawę centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
       3.2. Zaliczkową opłatę na dostawę wody zimnej i odbiór nieczystości płynnych.
       3.3. Zaliczkowa opłatę na odbiór nieczystości stałych.
   4. Wpłaty na fundusz remontowy.
   5. Naprawę domofonów w blokach, wyposażonych w instalacje.
   6.Opłaty kalkulowane na pokrycie w/w kosztów ustala Rada Nadzorcza Spółdzielni na wniosek
       zarządu Spółdzielni w oparciu o plany o których mowa w §4pkt.1.

                                                                                         § 17

   1.Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie i spółdzielcze własnościowe
       prawa do lokali mieszkalnych, wnoszą do Spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji
       i utrzymania nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacji i utrzymania
       nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów,
       a także na pokrycie kosztów działalności:
       a/ społecznej,
       b/ oświatowej i kulturalnej, prowadzonej przez Spółdzielnię.
   2. Właściciele lokali oraz osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawa do lokali
       mieszkalnych, a nie będące członkami Spółdzielni wnoszą opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji
       i utrzymania nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale za wyjątkiem działalności
       wymienionej w pkt.1 ust a i b, nie mogą też korzystać z pożytków Spółdzielni.

                                                                                         § 18

   Członkowie Spółdzielni, będący właścicielami lokali, są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymania nieruchomości wspólnych, eksploatacją
i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów, a także na pokrycie kosztów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej
przez Spółdzielnię.

                                                                                         § 19

   1. Właściciele lokali i osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie będący
       członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w wydatkach, o których mowa w Art. 4 ust.4
       ustawy z 15.12.2000r.

                                                                                         § 20

   1. Najemcy są zobowiązani do wnoszenia opłaty z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w postaci
       czynszu.
   2. Wysokość czynszu strony określają w umowie.
   3. Wysokość czynszu musi pokryć następujące koszty:
       3.1.koszty administrowania i zarządu,
       3.2.koszty konserwacji, remontu budynku i jego instalacji,
       3.3. koszty utrzymania właściwego stanu technicznego budynku i jego instalacji,
       3.4. koszty utrzymania czystości i porządku( sprzątanie, odśnieżanie itp.)
       3.5. koszty utrzymania wszystkich pomieszczeń wspólnego użytkowania,
       3.6. koszty utrzymania i konserwacji zieleni,
       3.7. koszty usług komunalnych których mowa w § 16 pkt.3 ust.3.1, 3.2, 3.3,
       3.8. kosztów ubezpieczenia i opłat publiczno-prawnych,
       3.9. innych kosztów zgodnie z ustawą o najmie lokali,

                                                                                         § 21

   Ustalone w wyniku rozliczeń obciążenie poszczególnych lokali kosztami gospodarowania
zasobami mieszkaniowymi oraz spłaty zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętego kredytu przez Spółdzielnię pokrywane są przez członków zamieszkujących w lokalach.

                                                                                         § 22

   Obciążenie lokali spłatą kredytów inwestycyjnych zaciągniętych przez Spółdzielnię na pokrycie kosztów budowy tych lokali nie jest tematem opracowania tego regulaminu gdyż regulują
to zagadnienie odrębne przepisy.

                                                                                         § 23

   1. Obowiązek wnoszenia opłat za używanie lokalu powstaje z dniem postawienia lokalu
       przez Spółdzielnię do dyspozycji użytkownika choćby faktyczne objęcie lokalu nastąpiło
       po tym dniu.
   2. O dacie postawienia lokalu do dyspozycji użytkownika Spółdzielnia zawiadamia go pisemnie
       przed tą datą.

                                                                                         § 24

   1. Obowiązek wnoszenia opłat za użytkowanie lokalu ustaje z dniem fizycznego opróżnienia lokalu
       i oddania kluczy Spółdzielni.
   2. O dacie postawienia lokalu do dyspozycji Spółdzielni użytkownik obowiązany jest zawiadomić
       Spółdzielnię pisemnie przed tą datą.

                                                                                         § 25

   1. Za opłaty, o których mowa w § 23 ust.1 solidarnie z członkami Spółdzielni, którym przysługują
       spółdzielcze prawa do lokalu, właścicielami lokali nie będącymi członkami Spółdzielni
       oraz najemcami lokali mieszkalnych odpowiadają:
       a) stale zamieszkujące z nimi w lokalu osoby pełnoletnie z wyjątkiem nie pełnoletnich zstępnych
           pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu,
       b) osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo
           do lokalu.
   2. Odpowiedzialność osób, o których mowa w pkt.1 ogranicza się do wysokości opłat należnych
       za okres ich stałego zamieszkania lub faktycznego korzystania z lokalu.

                                                                                         § 26

   Osoby zajmujące lokale bez tytułu prawnego uiszczają na rzecz Spółdzielni:
   1. Opłaty pokrywające koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi i spłatę kredytu inwestycyjnego
       zaciągniętego przez Spółdzielnię na pokrycie kosztów budowy tych lokali.
   2. Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu w wysokości 200% opłaty eksploatacyjnej.

                                                                                         § 27

   1.W przypadku wystąpienia konieczności zmiany wysokości opłat, Spółdzielnia Mieszkaniowa
       jest zobowiązana zawiadomić członków Spółdzielni oraz właścicieli nie będących członkami
       Spółdzielni i najemców w terminie, co najmniej 14-dniowym, przed upływem terminu do wnoszenia
       opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin.
   2.Uchwałę w sprawie zmiany wysokości opłat eksploatacji podejmuje Rada Nadzorcza Spółdzielni
       na wniosek zarządu.
   3.Spółdzielnia jest zobowiązana na żądanie członka lub nie będącego członkiem właściciela lokalu
       w zasobach Spółdzielni przedstawić kalkulacje wysokości opłat.
   4.Członkowie Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany opłat w postępowaniu wewnątrz
       spółdzielczym, którego tryb określa statut Spółdzielni a po jego wyczerpaniu - na drodze sądowej.
   5.Własciciele lokali nie będący członkami Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany opłat
       bezpośrednio na drodze sądowej. Wystąpienie na drogę postępowania wewnątrz spółdzielczego
       lub sądowego nie zwalnia wymienionych osób z obowiązku wnoszenia opłat w zmiennej wysokości.

IV.  TWORZY SIĘ FUNDUSZ REMONTOWY DLA CAŁEJ SPÓŁDZIELNI
                                                                                    

   Fundusz ten tworzy się z następujących przychodów:
   a) ze sprzedaży lokali,
   b) z podziału zysku.

                                                                                         § 28

   1. Środki z tego funduszu uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni są dzielone proporcjonalnie
       na wszystkie nieruchomości - (kluczem podziału jest ilość powierzchni użytkowej lokali będących
       na stanie majątkowym Spółdzielni) zwiększają one środki funduszu remontowego poszczególnych
       nieruchomości celem zmniejszenia obciążeń członków Spółdzielni z tytułu wpłat na fundusz
       remontowy danej nieruchomości.
   2. Ze środków tego funduszu nie mogą korzystać najemcy lokali, właściciele lokali oraz posiadacze
       spółdzielczych własnościowych praw do lokali nie będący członkami Spółdzielni.

V. OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI

§ 29
   1.W ramach pobieranych opłat za użytkowanie lokali Spółdzielnia jest obowiązana zapewnić czystość
       i porządek w pomieszczeniach ogólnego użytku oraz w otoczeniu budynków, utrzymywać budynki
       i wszystkie urządzenia z nimi związane w należytym stanie technicznym, zapewniającym
       bezpieczeństwo użytkownikom oraz możliwość ciągłego korzystania ze wszystkich instalacji
       i urządzeń.
   2.Obowiązkiem Spółdzielni jest zapewnienie użytkownikom lokali sprawnej obsługi administracyjnej.

VI. UPUSTY W OPŁATACH ZA UŻYWANIE LOKALI I ODSZKODOWANIA


  § 30

   1. W przypadku długotrwałego obniżenia standardu użytkowania lokalu w wyniku niezadowalającego
       poziomu świadczonych usług lub niewykonania przez spółdzielnię obciążających ją remontów,
       bądź awarii zarząd Spółdzielni może podjąć decyzję o przyznaniu członkowi zamieszkałemu w tym
       lokalu odszkodowania w formie obniżenia opłat za użytkowanie lokalu. Podejmując taką decyzję
       zarząd ustala jednocześnie jakie działania i w jakim terminie zostaną podjęte w celu poprawy
       warunków użytkowania lokalu.
   2. Obniżki w opłatach (bonifikaty i odszkodowania) rozlicza się z użytkownikami lokali w okresach
       miesięcznych. Kwoty udzielonych bonifikat i przyznanych odszkodowań stanowią zmniejszenie
       przychodów gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

VII. WYŁĄCZENIA
 

§ 31

   1.Powyższy regulamin nie odnosi skutku do części budynku i urządzeń stanowiących odrębną
       własność właścicieli lokali a także do budynków w których większość właścicieli lokali
       nie będących członkami spółdzielni liczona wg wielkości udziałów w nieruchomości podjęła
       uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków będą miały zastosowanie przepisy ustawy
       o własności lokali. Do podjęcia uchwały stosuje się odpowiednio przepisy art. 23. 31 i 32 ustawy
       o własności lokali.
   2.Właściciele lokali w odniesieniu do części budynku i urządzeń stanowiących ich własność mogą
       podejmować działania w granicach określonych przez ustawy i korzystać z rzeczy zgodnie z jej
       przeznaczeniem oraz rozporządzać rzeczą.

                                                                                         § 32

   Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej "Nasz Dom" w Opocznie w dniu 05.03.2009 r. Uchwała Nr 12/5/2009 i obowiązuje z dniem 01.01.2009 r.

                                                    Sekretarz Rady                Przewodniczący Rady

                                                      Jan Jesionek                       Andrzej WrońskiStrona główna     |||    Kontakt